36 | فکر میکنی گاهی اوقات حسابی خسته ای و از رفتارهایی که به خاطرش میکنی ناراحتی؟ من بهش میگم "لبه تیز خستگی". بیا در موردش صحبت کنیم

ABOUT THIS EPISODE

گاهی اوقات نمیدونی چرا داری سر بچه هات داد میکشی؟ چرا با همسرت دعوا میکنی؟

حس بدی داری و همش به خودت میگی من خستمه! از خیلی چیزا... ولی تا حالا شاید به این فکر نیفتادی که موضوع رو با خودت حل کنی...

اول از همه بهت بگم که تو تنها نیستی مامان! همه ما خیلی اوقات این حس رو داریم... 

اما خبر خوب اینکه اگه بهش درست فکر کنیم میتونیم براش کاری کنیم که دیگه این حس اذیت کننده رو نداشته باشیم...

بیا تا در مورد "لبه تیز خستگی" و کاری که میتونیم برای مدیریت اون داشته باشیم بهت بگم...

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...