30 | به نظرت میشه همیشه رشد همه جانبه داشت؟ یا گاهی میشه بعضی ابعاد زندگیم رو وقتی سرم شلوغه فراموش کنم؟

ABOUT THIS EPISODE

با یه «سوال سه شنبه» دیگه برگشتیم.

مفهوم چرخ زندگی به ما یادآوری میکنه که همیشه حواسمون به همه ابعاد زندگیمون باشه. حتی زمانی که به نظر خیلی سرمون شلوغ میاد و فکر میکنیم نمی‌تونیم به بعضی از ابعاد زندگیمون حتی فکر کنیم...

نظرت چیه؟ آیا باید همیشه تو همه ابعاد زندگیمون برنامه رشد داشته باشیم؟ 

با من همراه باش تا ببینیم جواب این سوال چیه... 

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...