16 | همیشه ارزشها و اولویتهاتو در نظر بگیر حتی موقع برنامه ریزی. فراموش کردن همین نکته دلیل شکست های پیاپی ما در برنامه هامون هست

ABOUT THIS EPISODE

کدوم بهتره مامان؟!

اینکه یه برنامه سطحی بریزیم و سعی کنیم بهش متعهد باشیم حتی با چشم پوشی از تمام نقش های دیگه ای که در زندگی داریم و حتی ارزشهامون؟

و یا

برنامه ریزی منطقی با در نظر گرفتن اولویتهای زندگیمون در برناممون؟

چطور امکان داره ما بتونیم تمام جنبه های زندگیمون رو در نظر بگیریم وقتی داریم در مورد برنامه روزانه یا هفتگیمون صحبت میکنیم؟

این 100 درصد قابل انجامه فقط کافیه یه سیستم برای برنامه ریزی داشته باشیم به روشی که توی این اپیزود توضیح دادم و بهش متعهد باشیم. این اپیزود واقعا ارزش شنیده شدن داره...

بیا با هم در ارتباط باشیم مامان...